"Acadian Flag State of Louisiana," Souvenir Kitchen Tea Towel